Skrobie natywne i modyfikowane

Skrobie modyfikowane serii DANSTARCH P (E1412 CS+HS, E1414, E1420, E1422 CS+HS) oraz DANSTARCH C (E1412 HS, E1422 HS)

Do skrobi modyfikowanej zaliczamy skrobię chemicznie modyfikowaną, w której niektóre ze składowych cząsteczek glukozy zmieniono, głównie wskutek utlenienia, estryfikacji i eteryfikacji, bez lub z niewielkim stopniem depolimeryzacji łańcuchów amylozy i amylopektyny. Do modyfikowanej należy też skrobia, w której nastąpiło rozluźnienie i depolimeryzacja łańcuchów glukozowych bez większych ich zmian, skutkiem działania czynników fizycznych, chemicznych lub biochemicznych wpływających na niektóre cechy jakościowe, jednak tylko w takim zakresie, że uzyskane preparaty w znacznym stopniu zachowują jeszcze cechy zwykłej naturalnej skrobi.

W wyniku modyfikacji zwiększa się liczba mostków wodorowych między łańcuchami w cząsteczce skrobi (sieciowanie), co powoduje wzrost odporności żelów skrobiowych na stresy mechaniczne. Włączanie w cząsteczkę skrobi różnych grup chemicznych, np. fosforanowej, bursztynianowej, oraz estryfikacja zwiększają stabilizację, obniżają temperaturę kleikowania i podwyższają lepkość. Umożliwia to otrzymywanie stabilnych żeli nie ulegających retrogradacji i synerezie.